ATI v. UVA Affidavit

Affidavit from UVA lawyer Richard Kast 10/18/11